Entry-header image

Política de venda, cancelación e devolución

DATOS DO VENDEDOR/OPERADOR

 • Denominación social: MARIA BEATRIZ VERDES VEIGA
 • Nome comercial: CABANAS DE VENDAVAL
 • Nº REAT: CA-CO-000171
 • N.I.F.: 47358165S
 • Domicilio social: CALLE PORTO DE BARIZO 10A 15113 – BARIZO – MALPICA DE BERGANTIÑOS (A CORUÑA)  

DATOS DE CONTACTO E ATENCIÓN O CLIENTE:

 • Teléfono: 619148612 Horario de atención telefónica de 9:00 a 21:00 horas.
 • E-mail: info@cabanasdevendaval.com
 • Web: www.cabanasdevendaval.com 

CONDICIÓNS DE RESERVA EN LIÑA

O presente documento establece as Condicións Xerais de Uso dos servizos prestados por medio do  website www.cabanasdevendaval.com propiedade de MARIA BEATRIZ VERDES VEIGA (en diante CABANAS DE VENDAVAL), reservándose esta empresa o dereito para modificar e actualizar periodicamente as mesmas, sen obrigación de comunicación previa aos usuarios.

As presentes condicións de uso non exclúen a posibilidade de que determinados servizos prestados a través desta  website, polas súas características particulares, sexan sometidos ás súas propias condicións específicas de uso.

O usuario declara que dispón de capacidade legal necesaria para actuar e contratar na web de acordo coas condicións máis abaixo desagregadas, as cales declara comprender e aceptar. Os usuarios que contraten servizos a través da  website de CABANAS DE VENDAVAL manifestan ser maiores de idade (18 anos). 

CABANAS DE VENDAVAL exonérase dos contidos, información, opinións ou comentarios difundidos a través da Web, nin responderá do uso que o Usuario faga desa información.

POLÍTICA DE VENDA E CONDICIÓNS DE PAGO

CABANAS DE VENDAVAL ofrece aos usuarios a posibilidade de realizar a reserva en liña dos Aloxamentos.

A estancia mínima é de 3 noites en tempada alta. Correspondendo a tempada alta do 15 de xuño ao 15 de setembro, Semana Santa, pontes e festivos e a tempada baixa, o resto do ano.

Enténdese por reserva a petición de unidades de aloxamento turístico cunha antelación mínima de 24 horas.

O usuario é o responsable de facer a declaración correcta do número de persoas que ocuparán o aloxamento. O aloxamento para os nenos de ata 3 anos é gratis,

por tanto non se deben incluír no número de hóspedes.

Para reservas en liña de CABANAS DE VENDAVAL debe cumprimentar o formulario de “Reserva”. Neste formulario indícase os datos da reserva, os datos do titular da reserva e o tipo de pago.

Ao efectuar a reserva, pediráselle un anticipo do 40% do total da estancia que lle será cargado na súa tarxeta de crédito/débito, segundo o pactado e segundo a forma de reserva. A reserva non se entenderá finalizada ata que non se vexa reflectido o importe do 40% na nosa conta bancaria.

Para finalizar a reserva e proceder ao pago débese achegar un nº de tarxeta de crédito/débito a través da plataforma de pago seguro  Servired/ RedSys. En ningún momento, almacénanse na nosa base de datos ningún dato da tarxeta. Estes datos son sempre tratados pola entidade bancaria.

A tarxeta é garantía para confirmar a reserva (se non é válida, a reserva quedará anulada automaticamente). 

De igual forma, debido á situación socio-sanitaria e seguindo as indicacións e suxerencias das autoridades sanitarias e de turismo, CABANAS DE VENDAVAL tomou medidas  anti- covid adoptando as recomendacións respecto diso en todas as súas instalacións co fin de dar o mellor servizo de forma segura nesta situación extraordinaria, polo que é posible que se modificaron algúns dos servizos ofrecidos para adaptalos ás indicacións e normativa vixente.

Se ten dúbida pode consultar a medidas  anti- covid en info@cabanasdevendaval.com

PREZOS

O prezo de cada aloxamento é o que aparece na nosa web, sendo reflectido por aloxamento e noite segundo o réxime elixido e inclúen o IVE/IVE.

O aloxamento de mascotas ten un custo de 8€/noite.

Unha vez confirmada a reserva non poderá ser obxecto de modificación na web. Para calquera para calquera consulta ou trámite respecto a o seu reserva, chámenos ao teléfono 619148612 ou utilice o noso formulario de contacto da páxina web  indicando o seu reserva.

HORARIOS

As entradas nos aloxamentos realízanse a partir das 16  h. e saídas antes das 12  h. O acceso ao recinto e ás cabanas realízase a través dun código.

O cliente que non abandone á devandita hora o aloxamento que ocupa entenderase que prolonga a súa estancia un día máis. Esta ampliación estará sempre supeditada ao acordo entre as partes e á dispoñibilidade de prazas de igual ou similares características ás que estaba a ocupar.  Estes horarios poden flexibilizarse se as circunstancias permíteno, deberá consultarnos a posibilidade de modificalos con antelación.

No caso de que se prevexa a hora de entrada ao aloxamento máis tarde das 16 horas, deberá avisarse con antelación no teléfono 619148612. De non comunicar chegadas fóra de horario, o establecemento podería dispoñer do aloxamento.

Se o cliente decide a saída anticipada do noso establecemento, cobraráselle o importe total da estancia pactada.

NORMAS DE USO DE LOS ALOJAMIENTOS

 • Os clientes do establecemento responsabilízanse do coidado da cabana durante a súa estancia nela. Ao finalizar a súa estancia se hai danos serán abonados polo cliente.
 • Está prohibido fumar no interior das cabanas.
 • Está prohibido a música alta e os ruídos a partir das 12 da noite.
 • O uso da piscina está limitado ás horas diúrnas, e no caso dos menores de idade deben estar sempre acompañados dun adulto.
 • Debe primar o respecto polo mobiliario, así como coidar do inventario.
 • Durante a noite debe haber silencio, así como durante o día débese respectar aos demais hóspedes.
 • Mascotas: 
 • É obrigatorio traer a súa cama para que non busque sitios alternativos para durmir e non senta estraño.
 • Non está permitido que utilice o sofá e as camas.
 • Para que non moleste a outros hóspedes ou faga as súas necesidades onde outros poden  revolcarse, non está permitido que anden soltos pola leira. Para poder liberalos alén do aloxamento hai unha leira onde poden estar ao seu aire
 • Non está permitido que queden soas en en o aloxamento. Calquera dano que poida ocasionar será responsabilidade do seu dono.

CANCELACIÓNS E DEREITO DE DESISTENCIA

En todo momento o usuario poderá desistir da reserva efectuada, tendo dereito á devolución das cantidades que abonase, nas seguintes condicións:

 • Devolverase o diñeiro da reserva en caso de cancelación con máis de 15 días de antelación á data de chegada.
 • Cobrarase o 40% da reserva en caso de cancelación entre 15 e 7 días antes da data de chegada.
 • Cobrarase o 100% da reserva en caso de cancelación entre 7 días e a data de chegada.

Para exercitar o dereito de desistencia deberá comunicárnolo a través do  teléfono 619148612 ou utilizando o formulario de contacto da páxina web, indicando os seus datos de reserva.

FOLLA DE RECLAMACIÓNS

Existen follas de reclamacións ao dispor do cliente. O formulario pódese solicitar ao noso departamento de atención ao cliente por teléfono ou ben por correo electrónico, e farémolo chegar á dirección que nos indique. Tamén pode solicitalo nos nosos establecementos, na dirección CALE PORTO DE BARIZO 10A 15113 – BARIZO – MALPICA DE BERGANTIÑOS (A Coruña)

RESOLUCIÓN DE CONFLITOS DE FORMA EXTRAXUDICIAL (PROCEDEMENTOS DE RESOLUCIÓN)

As controversias entre as partes que poidan derivarse de contratos celebrados exclusivamente por vía electrónica poderán ser liquidadas de forma extraxudicial a través da plataforma de resolución de conflitos en liña que publica a Comisión Europea, na que se atopará toda aquela información necesaria para exercitar as accións que correspondan.

A ligazón á plataforma desde o que se poderá exercitar a reclamación correspondente é o seguinte: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

XURISDICIÓN E COMPETENCIA 

No caso de que interveña un consumidor e usuario, as partes sométense, para a resolución de conflitos derivados das presentes condicións xerais de venda, aos Xulgados e Tribunais da orde civil correspondentes ao domicilio do consumidor, en virtude da súa normativa específica.

Para o resto de intervenientes, a competencia territorial virá determinada polas regras xerais de distribución de competencia, recollidas nos artigos 50 e seguintes da Lei de Axuizamento Civil.