Entry-header image

Política de privacidade

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán tratados por MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA con domicilio en RÚA PORTO DE BARIZO 10A 15113 – BARIZO – MALPICA DE BERGANTIÑO (A CORUÑA), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas na lexislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade de devandito tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web no que Vostede nos facilitou os seus datos.

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal, e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, a condición de que non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de supresión, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados.

MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

Así mesmo, MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidad co previsto na lexislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidad de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico a info@cabnasdevendaval.com, achegando copia do seu DNI ou documento equivalente. No caso de que non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf. 

MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade correspondentes segundo a normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. No entanto, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheros do usuario.

De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

No caso de autorizar o envío de información / publicidade e non desexe seguir recibindo máis información respecto diso, vostede ten dereito a opoñerse e/ou retirar devandito consentimento, en calquera momento, mediante notificación por escrito ou mediante correo electrónico na\s dirección/s anteriormente indicada.