Entry-header image

Aviso Legal

DATOS DA ENTIDADE

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA “CABANAS DE VENDAVAL”, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

  • Denominación social: MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA
  • Nome comercial: CABANAS DE VENDAVAL
  • C.I.F.: 47358165S
  • Domicilio social: CALLE PORTO DE BARIZO 10A 15113 – BARIZO – MALPICA DE BERGANTIÑO (A CORUÑA)  
  • Teléfono: 619148612
  • Correo electrónico a efectos de comunicación: info@cabanasdevendaval.com
  • Dominio WEB: www.cabanasdevendaval.com

Todas as notificaciones e comunicacións entre os usuarios e MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

MARIA BEATRIZ VERDES VEIGA atópase inscrita no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia co Nº CA-CO-000171 necesaria para desenvolver as actividades desempeñadas polo mesmo. O órgano competente encargado da súa supervisión é a Axencia Turismo de Galicia, dependente da Presidencia da Xunta de Galicia.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.cabanasdevendaval.com (en diante, A WEB), do que é titular MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA.

A navegación pola web de MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuito, no entanto, MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos no seu web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estrictamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidad e actualidade de todos aqueles datos que comunique a MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidad coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA ou fronte a terceiros, de cualesquiera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumplimiento de devandita obrigación.

POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través de enlácelos establecidos na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou ejercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a disponibilidad técnica, exactitude, veracidad, validez ou legalidad de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio de enlácelos.

MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar cualesquiera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, MARÍA BEATRIZ VERDES VEIGA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuales danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies, onde se solicitará información persoal relacionada coa súa navegación. Para coñecer de maneira clara e precisa as cookies que utilizamos, cales son as súas finalidades e como pode configuralas ou deshabilitarlas, consulte nosa política de cookies, no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

PROTECCIÓN DE DATOS 

No caso de que na web recóllanse datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do responsable do sitio web.

No caso de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso resultase inexigible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, dita inexigibilidad ou nulidade non fará que as presentes Condicións Xerais de Uso resulten inexigibles ou nulas no seu conxunto. Nos devanditos casos, a empresa procederá á modificación ou substitución da devandita estipulación por outra que sexa válida e esixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.